Pokud chce některý z orgánů veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů připojit svůj agendový informační systém k informačnímu systému základních registrů (ISZR) nebo k informačnímu systému sdílené služby (ISSS) a využívat služby základních registrů a propojeného datového fondu, musí vyplnit žádost pomocí  jednoduchého online formuláře Registrační autority základních registrů (RAZR)

Informace potřebné pro připojení AIS a pro vydání certifikátu:

 Uživatelská příručka pro přihlášení a práci s RAZR
PŘÍRUČKA PRO SPRÁVCE AIS A SSVÚ - PŘIPOJENÍ K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM
pdfPostup_pro_vytvoreni_zadosti_o_digitalni_certifikat.pdf723.58 KB04/03/2022, 08:53
 
pdfPodminky_pro_pripojeni_AIS_do_ISZR_verze_2_1.pdf1.54 MB15/10/2021, 09:29
pdfBezpečnostní_požadavky_na_AIS_-_verze 1_14.pdf156.60 KB25/03/2021, 13:46
pdfCertifikační_politika_SZR.pdf758.45 KB
pdfCertifikáty_a_jejich_použití_-_v_1_22.pdf664.46 KB18/08/2021, 14:26
pdfSdílení připojení AIS k ZR verze 2.5.pdf525.53 KB
txtcertreq.txt
zipWin32OpenSSL_Light_1_1_0f.zip 
zipWin64OpenSSL_Light_1_1_0f.zip

Platné certifikáty Certifikačních autorit SZRje možné stáhnout: 


IROP MMR logaPokud máte problém s připojením vašeho AIS ke službám základních registrů, zkuste se podívat na nejčastější chyby, kterých je možné se dopustit při přistupování ke službám základních registrů nebo na nejčastější chyby v konfiguraci a implementaci AIS pro přístup k základním registrům

Název projektu: Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001993

Datum realizace: 1. 1. 2016 – 30. 9. 2018

Program dotace: Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva č. 4.

Informační systém řízení přístupů do základních registrů (RAZR – registrační autorita základních registrů), zajišťuje automatizovaný proces vyřízení žádosti o přístup k základním registrům (dále jen „ZR“) a k aplikační sběrnici eGSB. Systém je jedním z prostředků, kterými Správa základních registrů (dále jen „SZR“) zajišťuje bezpečnost ZR a informačního systému základních registrů.

Výhodou zavedení nového systému je výrazná úspora času na straně žadatele a zvýšení komfortu na straně zúčastněných subjektů oproti původně využívané aplikaci registračního a certifikačního systému.

V období udržitelnosti je implementovaný systém RAZR plně využíván pro automatizovaný proces vyřízení žádostí o přístup k základním registrům a k aplikační sběrnici eGSB. Na webových stránkách SZR jsou zveřejněny informace pro uživatele systému RAZR včetně příruček pro OVM a správce AIS. Veškeré indikátory projektu setrvávají na hodnotách daných právním aktem.

Plnění indikátoru Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů:

V 1. roce udržitelnosti (období od 1. 10.2018 do 22. 11.2019): celkem 5 162 žádostí.

V 2. roce udržitelnosti (období od 23. 11.2019 do 22. 11.2020): celkem 3 111 žádostí.

RAZR - publicita