Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) slouží k evidenci údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitální mapě veřejné správy.

RÚIAN byl vybudován a je spravován v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Všechny adresy, územní prvky a evidenční jednotky v RÚIAN jsou identifikovány jedinečným kódem.. Tím je zaručeno, že se údaje nemohou opakovat.

Součástí projektu je tzv. „veřejný dálkový přístup“ (VDP). Jedná se o volně dostupnou aplikaci na internetu, která slouží veřejnosti k nahlížení na data v RÚIAN. Součástí aplikace VDP je možnost získat data RÚIAN v podobě předdefinovaných souborů, v tzv. Výměnném formátu RÚIAN (VFR). Data RÚIAN jsou volně dostupná pro kohokoliv. VDP najdete na adrese https://vdp.cuzk.cz, veškeré informace k VFR pak na https://www.cuzk.cz/vfr.

RÚIAN obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích a územně evidenčních jednotkách (§ 31 zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb., v platném znění):

  1. území státu,
  2. území regionu soudržnosti podle jiného právního předpisu,
  3. území vyššího územního samosprávného celku,
  4. území okresu,
  5. správní obvod obce s rozšířenou působností,
  6. správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem,
  7. území obce,
  8. území vojenského újezdu,
  9. správní obvod v hlavním městě Praze,
  10. území obvodu v hlavním městě Praze,
  11. území městské části v hlavním městě Praze,
  12. území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města,
  13. katastrální území,
  14. území základní sídelní jednotky,
  15. stavební objekt,
  16. adresní místo,
  17. pozemek v podobě parcely,
  18. část obce,
  19. ulice nebo jiné veřejné prostranství.

RÚIAN obsahuje též údaje o účelových územních prvcích. Prvním účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN  se staly volební okrsky, ale v současné době do RÚIAN postupně přibývají další prvky. Aktuální přehled je pravidelně aktualizován na webu ČÚZK: https://www.cuzk.cz/ruian/Ucelove-uzemni-prvky/Aktualni-stav-vedeni-UUP-v-RUIAN.aspx

Pozn.:

 • RÚIAN nevede žádné osobní údaje
 • RÚIAN zprostředkovává údaje o vlastnictví z ISKN
 • ROB a ROS vedou pouze odkazy na adresní místa v RÚIAN
 • RÚIAN poskytuje RPP podklady pro vymezení územní kompetence agend

Všechny dokumenty a bližší informace k RÚIAN naleznete na stránkách  https://www.cuzk.cz/ruian/RUIAN.aspx