Reklamace (změna) údajů v ZR

Proces reklamace je obecně řešen ve 3 krocích:

 • Občan nebo organizace doloží chybu orgánu veřejné moci, který s daným údajem pracuje. Tím vznikne oprávněná pochybnost o správnosti evidovaného údaje a OVM uvědomí příslušného editora (dle § 5 odst. 2 ZZR).
 • Editor zpochybněného údaje označí tento údaj jako nesprávný.
 • Editor ověří správnost evidovaného údaje a podle výsledku buď údaj opraví, nebo reklamaci zamítne (dle § 4 odst. 4 ZZR).

Postup reklamace v případě OVM (orgánu veřejné moci):

 • OVM může reklamovat údaj v registru obyvatel či v registru osob prostřednictvím vlastního AIS (agendového informačního systému) a použití služeb E62 -iszrReklamujUdajeROB a E63 - iszrReklamujUdajeROS viz katalog eGON služeb.
 • Další možnost je reklamovat prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office s použitím  formuláře „Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru osob“, respektive „Žádost o změnu údajů v registru obyvatel“. Vzhled i funkcionality formulářů jsou průběžně aktualizovány v souladu s legislativními změnami.

Postup reklamace v případě občana/podnikající fyzické osoby/právnické osoby:

 • Lze reklamovat na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT s použitím  formuláře „Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru osob“, respektive „Žádost o změnu údajů v registru obyvatel“.
Ukončení platnosti certifikátu

1) Certifikáty pro produkční i testovací prostředí mají platnost 3 roky.

2) Pokud Vám zbývají tři měsíce a méně do vypršení platnosti certifikátu (testovací i produkční prostředí), je třeba si zažádat o nový certifikát k danému AIS. Nejedná se o změnu údajů, ale o vydání nového certifikátu. Žádost podáváte pomocí jednoduchého online formuláře Registrační autority základních registrů (RAZR)Návod k práci s aplikací RAZR je dostupný zde. 

3) Pokud z nějakého důvodu potřebujete mít dva certifikáty i mimo poslední 3 měsíce platnosti předcházejícího certifikátu, požádejte v aplikaci RAZR o další certifikát pro AIS. Doba souběhu platnosti dvou certifikátů pro jeden AIS je v tomto případě omezena na 3 měsíce. Buď před uplynutím této lhůty požádáte o zneplatnění jednoho z certifikátů, nebo vám ho SZR v souladu s Certifikační politikou zneplatní sama. 

4) Po dobu časového překrytí jsou oba certifikáty platné.

Jaký je rozdíl mezi zneplatněním certifikátu a zablokováním certifikátu?

Zneplatnění certifikátu je nevratná operace, po jejímž provedení již nelze certifikát použít. O zneplatnění certifikátu typicky žádá OVM v situaci, kdy došlo ke kompromitaci soukromého klíče, nebo když ruší AIS.

Zablokování certifikátu je dočasná (vratná) operace. Zablokovaný certifikát obecně zůstává v platnosti a jeho blokaci lze zrušit. Používá se při vážných bezpečnostních problémech způsobených AISem.

Jak změnit údaje pro AIS s již vydaným certifikátem?

K žádosti o změnu údajů (agendy, IP adresy, odpovědná osoba, provozovatel) pro AIS požádejte pomocí jednoduchého online formuláře Registrační autority základních registrů (RAZR). Návod k práci s aplikací RAZR je dostupný zde. Uvedené změny nevyžadují nový certifikát.

Jak funguje "Referenční agent"?

1) Před prvním spuštěním

 •  Instalace .NET Framework 4
 •  Instalace kořenových certifikátů umístěných zde

  2) Referenční testovací systémová data

   3) Chybové stavy při nesprávné konfiguraci rozhraní (internet, KIVS)

Je v KIVSu a dotaz posílá jako z internetu

 • Na https://egon.gov.cz/publikace/E278 poslouchal koncový bod, který mohl přijmout zprávu. To je často způsobeno nesprávnou adresou nebo akcí SOAP. Další informace naleznete u třídy InnerException, pokud je přítomna.
 • --inner: Ke vzdálenému serveru se nelze připojit.
 • --inner: Pokus o připojení selhal, protože připojená strana v časovém intervalu řádně neodpověděla, nebo vytvořené připojení selhalo, protože neodpověděl připojený hostitel 94.199.40.234:443

Je v internetu a dotaz zasílá jako z KIVSu

 • Na https://pub.egon.cms/publikace/E278 poslouchal koncový bod, který mohl přijmout zprávu. To je často způsobeno nesprávnou adresou nebo akcí SOAP. Další informace naleznete u třídy InnerException, pokud je přítomna.
 • --inner: Vzdálený server vrátil chybu: (502) Chybná brána.

Nejsou nainstalované kořenové certifikáty

 • Nelze navázat vztah důvěryhodnosti pro zabezpečený kanál SSL/TLS s autoritou egon.gov.cz.  --inner: Nadřízené připojení bylo uzavřeno: Nepodařilo se nastavit vztah důvěryhodnosti pro zabezpečený kanál SSL/TLS..
 • --inner: Na základě provedeného ověření není vzdálený certifikát platný.

Není provedena výjimka pro danou IP adresu na firewallu České pošty (taktéž nutno zkontrolovat část „ostatní“ – nastavení proxy)

 • Na https://egon.gov.cz/publikace/E278 poslouchal koncový bod, který mohl přijmout zprávu. To je často způsobeno nesprávnou adresou nebo akcí SOAP. Další informace naleznete u třídy InnerException, pokud je přítomna.
 • --inner: Ke vzdálenému serveru se nelze připojit.
 • --inner: Nemohlo být vytvořeno žádné připojení, protože cílový počítač je aktivně odmítl 94.199.40.234:443

   4) Údaje ROB

 • Seznam aktuálních testovacích záznamů (jméno, příjmení, atd) je uveden zde
 • Hodnoty jméno a příjmení lze napsat velkými i malými písmeny (not case sensitive)
 • ZAZNAM NENALEZEN: Vstupní kombinaci údajů neodpovídá žádný záznam – použité hodnoty v sekci ROB nejsou korektní či nejsou v seznamu aktuálních testovacích záznamů.
 • NEVALIDNI DATA: Není dostatečné oprávnění pro čtení údajů – v části Autorizace info musí být zadány alespoň tyto tři hodnoty „Prijmeni“, „Jmeno“, „AdresaPobytu“ (oddělené mezerou, v jakémkoliv pořadí, case sensitive, bez úvozovek).

    5) Údaje ROS

 • Seznam aktuálních testovacích záznamů (jméno, příjmení, atd.) je uveden zde
 • ICO NEEXISTUJE: IČO není k dispozici (neexistuje nebo odepřen přístup) - použité hodnoty v sekci ROS nejsou korektní či nejsou v seznamu aktuálních testovacích záznamů.

  6) Údaje IszrZadostId (E100)

 • Nejprve se provede asynchronní dotaz, na který se vrátí odpověď s hodnotou IszrZadostId.
 • NENALEZENO: Požadavek nebyl nalezen! – nesprávné ID žádosti – zřejmě chybně opsané.
 • Nekompletní  ID žádosti (špatný počet znaků):
 • The 'urn:cz:isvs:iszr:schemas:IszrAsyncOdpovedZFronty:v1:IszrZadostId' element is invalid - The value 'c3dc1d20-5d5f-138f-9619-0901d7e4684' is invalid according to its datatype 'urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1:IszrZadostIdType' - The Pattern constraint failed.

    7) Údaje IszrZadostId (E99)

 • Následuje výpis fronty – nezáleží na hodnotě IszrZadostId