Registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen ROS) slouží k evidenci těchto osob a jejich referenčních údajů.

ROS obsahuje základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách i statutárních zástupcích. Seznam referenčních údajů vedených v ROS naleznete v § 26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Všechny osoby zapsané do ROS jsou identifikovány jednoznačným identifikátorem, kterým je identifikační číslo osoby (dále jen IČO), které osobám v ROS přidělují editoři dle působnosti jimi vykonávané agendy.

ROS využívají všechny orgány veřejné správy, které k tomu mají oprávnění z Registru práv a povinností. Seznam agendových míst naleznete v příloze Nařízení vlády č. 161/2011 Sb.

Referenční údaje vedené v registru osob (§ 26):

a) obchodní firma nebo název nebo označení nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. e) zapsána do obchodního rejstříku,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,

c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,

d) identifikační číslo osoby,

e) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,

f) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,

g) právní forma,

h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

i) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

j) fyzická osoba zastupující právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, vyjádřená referenční vazbou na registr obyvatel nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,

k) likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

l) opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

m) insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

n) nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,

o) právní stav,

p) adresa sídla osoby; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

q) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,

r) identifikační číslo provozovny,

s) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,

t) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

u) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,

v) přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností.