Od 1. července 2022 došlo ve spolupráci Ministerstva vnitra, Ředitelství služby cizinecké policie PČR a Správy základních registrů k rozšíření služby umožňující obcím výdej údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel rovněž o výdej dat z agendového informačního systému cizinců.

Tato služba, nahrazující dřívější praxi poskytování tzv. „změnových sestav“ obecními úřady s rozšířenou působností obcím I. a II. typu, umožňuje obcím získávat aktuální údaje o obyvatelích, jež jsou v rámci jejich územního obvodu přihlášeni k pobytu. Jde o informace, které úřad potřebuje znát z důvodu vykonávání své působnosti, konkrétně o narození, úmrtí, změně pobytu, státním občanství, počtu obyvatel atd. Obce tyto údaje využívají např. pro zjištění skutečnosti, kterým obyvatelům a na jakou adresu mají či nemají zasílat složenky za svoz odpadu. Nově pak údaj o datu přistěhování a odstěhování mohou obce získat nejenom o státních občanech České republiky, ale také o cizincích. U těch mají navíc možnost využívat údaj o druhu pobytu. Obce tedy již nemusí žádat o sestavy cizinců Ředitelství služby cizinecké policie.

Získávání údajů z registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového informačního systému cizinců je od 1. července 2022 možné prostřednictvím elektronického formuláře "Žádost o využití údajů z registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového informačního systému cizinců" nově zveřejněného v prostředí CzechPOINT@office. Na základě žádosti úřadu, zaslané do datové schránky Správy základních registrů, bude do datové schránky příslušné obce odeslán soubor s požadovanou informací. Žádost o poskytnutí údajů o fyzických osobách, které mají pobyt na území příslušné obce, může podat oprávněný pracovník obce, který má přístup do prostředí CzechPOINT@office a jemuž bylo lokálním administrátorem v Jednotném identitním prostoru nastaveno oprávnění na kombinaci agendy A343 Obecní zřízení (zákon o obcích) a činnostní role CR8050 Výkon samostatné působnosti (§ 35).

Souběžný provoz se stávajícím způsobem podání žádosti o výstupy změnových sestav přes Portál veřejné správy bude zachován pouze do 31. srpna 2022. Po tomto dni bude formulář z Portálu veřejné správy stažen.

Pro usnadnění práce úřadů se získáváním dat z těchto informačních systémů byl aktualizován podrobný manuál: 

pdfManuál_pro_obce_k_využívání_údajů_z_ROB_AISEO_IASC.pdf1.74 MB