Každý SPUÚ, vedený v Rejstříku OVM a SPUÚ, musí mimo jiné také uvádět ustanovení právního předpisu, na jehož základě je oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo dalších agendových informačních systémů (viz § 51 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech).
 
Tzn., že editor SPUÚ bude v údajích o SPUÚ ve většině případů uvádět alespoň 2 odkazy na právní předpisy:
1. ustanovení, které definuje vznik SPUÚ,
2. ustanovení, které opravňuje SPUÚ k využívání údajů ze ZR a AIS.
 
Pokud budou údaje o SPUÚ v tomto neúplné, bude správce RPP takovým SPUÚ ukončovat působnost.