Počínaje dnem 24.2. 2023 jsou Správou základních registrů zdarma rozesílány roční výpisy o využívání údajů v registru osob. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají v registru osob zapsanou aktivní datovou schránku, obdrží za kalendářní rok 2022 seznam orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, které využívaly referenční údaje dané osoby a k jakým účelům. Výpis má informativní charakter a slouží ke kontrole přístupů k referenčním údajům osoby.

Tato služba vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z ustanovení § 14 odstavce 4: „Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3 (osoba, o které jsou tyto údaje vedeny), má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky.“ Na zprávu není třeba odpovídat ani  výpis poskytovat k dalšímu využití.

Do datové schránky bude doručen výpis s názvem „Záznam o využívání údajů v registru osob“. Prostřednictvím tohoto výpisu je příjemce informován, který orgán veřejné moci (OVM) nebo soukromoprávní uživatel údajů (SPUÚ) si vyžádal informace z registru osob (položka Subjekt), pod jakou agendou (položka Agenda), kdy tak učinil (položka Datum a čas), prostřednictvím jakého agendového/soukromoprávního informačního systému tak učinil (kód AIS/SSVÚ) a z jakého důvodu (Důvod/účel). V případě, že výpis o využívání údajů obsahuje vyšší počet záznamů, bude doručen v několika na sebe navazujících datových zprávách. Každá datová zpráva bude obsahovat dvě přílohy, a to ve formátu pdf a ve formátu csv, který je strojově čitelný. Požadavek na zasílání strojově čitelného záznamu vyplývá z § 4b zákona č. 106/2009 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obsah údajů v obou přílohách je totožný.  

Pokud by příjemce měl pochybnosti o oprávněnosti přístupu uvedených subjektů k referenčním údajům jeho osoby vedeným v základním registru osob, může se obrátit přímo na příslušný subjekt s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. Toto právo mu náleží ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V této souvislosti je potřebné upozornit, že referenční údaje registru osob jsou až na výjimky údaji veřejnými. Dále je třeba upozornit, že se ve výpisech mohou objevit i záznamy vyplývající z chyb při připojování OVM/SPUÚ k registru osob (např. cyklické čtení údajů z registru jedním OVM/SPUÚ, nevyplněná položka Důvod/účel apod.). V reálném provozu jsou zaznamenávány systémem automaticky všechny dotazy na referenční údaje. Český statistický úřad ani Správa základních registrů nemohou ovlivnit obsah jednotlivých položek obsažených ve výpisu.

V případě, že osoba zapsaná v registru osob má zájem o „Záznam o využívání údajů v registru osob“ a nemá zřízenu datovou schránku, může požádat o vyhotovení výpisu na kontaktním místě CzechPOINT. Takto získaný výpis je však zpoplatněn, proto doporučujeme na místě předem ověřit počet stránek výpisu.

 

 Seznam nejčastějších dotazů a odpovědí k ročním výpisům o využití údajů v registru osob 

  1. Proč mi byl výpis zaslán?

Výpis je zasílán automaticky bezplatně za každý uplynulý kalendářní rok všem subjektům vedeným v registru osob, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Jde o splnění povinnosti z § 14 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

  1. Nerozumím, co se ode mě žádá a co mám s výpisem udělat?

Na výpis není třeba reagovat ani jej nikam zasílat. Výpis má informativní charakter. Obsahuje informace o tom, které orgány veřejné moci nebo soukromoprávní uživatelé údajů, v jaké agendě a z jakého důvodu se na Vaši osobu v registru osob dotazovali. Pokud jako příjemce zprávy máte jakékoliv pochybnosti o oprávněnosti přístupu uvedených orgánů veřejné moci k referenčním údajům Vaší osoby vedeným v základním registru osob, může se obrátit přímo na příslušný subjekt s žádostí o poskytnutí doplňujících informací - najdete jej ve sloupci Subjekt (OVM/SPUÚ). Toto právo Vám náleží ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Jak poznám, že jsem subjektem údajů v registru osob a jaké údaje jsou o mě vedeny?

Registr osob vede údaje o osobách uvedených v § 25 zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Stejný zákon v § 26 stanovuje, které údaje se o osobě vedou. Bližší informace naleznete na https://www.czso.cz/csu/czso/registr_osob.

  1. Jsou výpisy zasílány zdarma a jak často?

Výpis je odesílán jedenkrát ročně (za uplynulý kalendářní rok) a bezplatně do datových schránek subjektů  údajů.

  1. Nemám datovou schránku, jak mohu výpis získat?

Pokud nemáte zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku právnické osoby či podnikající fyzické osoby, můžete jako subjekt údajů registru osob požádat o záznam o využívání údajů v registru osob za Vámi určené období na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. Vydání ověřeného výstupu je zpoplatněno částkou 100,-Kč za první a 50,-Kč za každou další stranu výpisu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu doporučujeme předem ověřit počet stran výpisu.

  1. Zřídil jsem si datovou schránku, ale výpis mi nedorazil.

Odesílání probíhá jedenkrát za rok. Pravděpodobně jste si zřídil datovou schránku až po termínu odesílání. O výpis však můžete bezplatně zažádat vyplněním formuláře „Záznam o využívání údajů v registru osob" umístěném na Portálu veřejné správy. Je třeba mít na paměti, že datová schránka musí být nejen zřízena, ale i zpřístupněna.

Dalším důvodem pro neobdržení výpisu může být skutečnost, že o Vás nejsou vedeny referenční údaje v registru osob (tzn.nejste subjektem údajů v registru osob), a proto jste nemohl obdržet tento výpis.