Referenční údaje jsou definovány zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v aktuálním znění (

Co jsou to referenční údaje:

§2 b) referenčním údajem je údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,

§4 (4) Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný; toto označení editor odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů, jinak se postupuje obdobně podle odstavce 3.

(5) Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen, pouze informativní povahu.

(6) Má se za to, že ten, kdo vychází z referenčního údaje, je v dobré víře, že stav referenčního údaje v základním registru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět o jeho nesprávnosti.

(7) Proti tomu, kdo jedná v důvěře ve správnost referenčního údaje obsaženého v základním registru, nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis neodpovídá skutečnosti, ledaže prokáže, že údaj je nesprávný a že jeho nesprávnost nezpůsobil.

Využívání referenčních údajů:

§5 (1) Orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých je jiným právním předpisem doložení takových údajů požadováno, je orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud

a) nejsou v základním registru obsaženy,

b) jsou označeny jako nesprávné,

c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, nebo

d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu.

Referenční údaje v jednotlivých základních registrech:

Registr obyvatel (ROB) (§ 18)

(1) V registru obyvatel se vedou referenční údaje

a) příjmení

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace; v případě adresy místa pobytu je tento údaj označen jako adresa úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel nebo informačním systému cizinců,

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.

Registr osob (ROS) (§ 26)

2) O osobě se vedou referenční údaje

a) obchodní firma nebo název nebo označení nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. e) zapsána do obchodního rejstříku,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,

c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,

d) identifikační číslo osoby,

e) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,

f) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,

g) právní forma,

h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

i) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

j) likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

k) opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

l) insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

m) nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,

n) právní stav,

o) adresa sídla osoby; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

p) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,

q) identifikační číslo provozovny,

r) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,

s) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

t) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,

u) přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností.

Registr práv a povinností (RPP) §50, 51, 52

§50

(1) V registru práv a povinností jsou vedeny údaje o

a) orgánech veřejné moci,

b) soukromoprávních uživatelích údajů,

c) agendách,

d) právech a povinnostech fyzických a právnických osob (dále jen „práva a povinnosti osob“), pokud jsou údaje o těchto osobách vedeny v základních registrech, a to včetně údajů o rozhodnutích orgánů veřejné moci..

(1) Referenčními údaji o orgánu veřejné moci jsou

a) identifikátor orgánu veřejné moci,

b) název orgánu veřejné moci vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob,

c) údaj o tom, zda je orgán veřejné moci vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu, které byla zákonem svěřena vlastní působnost,

d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

e) typ datové schránky a identifikátor datové schránky vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr osob,

f) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné moci vykonává svoji působnost,

g) kategorie orgánu veřejné moci a údaje o ní

1. identifikátor kategorie,

2. název kategorie,

3. číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje,

4. ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii podle § 52b odst. 5,

h) adresa místa pobytu nebo adresa sídla orgánu veřejné moci vyjádřená referenční vazbou na registr obyvatel nebo registr osob,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby stojící v čele orgánu veřejné moci vyjádřené referenční vazbou na registr obyvatel,

j) datum, od kterého orgán veřejné moci vykonává působnost,

k) přerušení nebo pozastavení výkonu působnosti orgánu veřejné moci,

l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle odstavce 5 písm. d), vyjádřená referenční vazbou (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace.

§51

(5) Referenčním údajem o agendě je

a) název agendy a její číselný kód, které jsou součástí číselníku agend,

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě orgán veřejné moci vykonává svoji působnost nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů,

c) výčet a popis činností, které mají být vykonávány v agendě včetně výčtu rolí pro danou činnost; má-li činnost vykonávat územní samosprávný celek, je součástí popisu informace, zda je činnost výkonem státní správy vykonávané v přenesené působnosti,

d) výčet a popis úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy na žádost subjektu, který není orgánem veřejné moci, identifikátor úkonu, vymezení subjektu, který může podat žádost, a forma úkonu,

e) výčet orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají, nebo jejich kategorie,

f) název ohlašovatele agendy a jeho identifikátor orgánu veřejné moci,

g) výčet orgánů veřejné moci, které byly pro výkon agendy zaregistrovány, a jejich identifikátor orgánu veřejné moci,

h) výčet údajů vedených nebo vytvářených podle jiného právního předpisu v rámci agendy; to neplatí pro zpravodajské služby,

i) výčet údajů vedených v základních registrech zpřístupněných prostřednictvím informačního systému základních registrů pro výkon agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům,

j) výčet údajů vedených v jiných agendových informačních systémech zpřístupněných prostřednictvím referenčního rozhraní pro výkon dané agendy a rozsah oprávnění k přístupu k těmto údajům,

k) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů oprávněn využívat údaje ze základních registrů nebo z agendových informačních systémů anebo je zapisovat,

l) adresa pracoviště orgánu veřejné moci, které vykonává úkon podle písmene d), vyjádřená referenční vazbou (kódu územního prv

§52

(1) Referenčními údaji o právech a povinnostech osob jsou údaje o rozhodnutích nebo jiných úkonech orgánů veřejné moci, včetně veřejnoprávních smluv a opatření obecné povahy (dále jen „rozhodnutí“), na jejichž základě dochází ke změně referenčního údaje v registru obyvatel nebo registru osob; referenčními údaji o rozhodnutích jsou

a) název orgánu veřejné moci, který rozhodnutí vydal, a identifikátor tohoto orgánu veřejné moci,

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru osob, kterým právo nebo povinnost vznikly,

d) název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno,

e) vymezení práva nebo povinnosti subjektu podle písmene c), kterých se rozhodnutí týká,

f) údaj, který je rozhodnutí přidělen orgánem veřejné moci, který rozhodnutí vydal, na základě zaevidování rozhodnutí v evidenci dokumentů,

g) datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinků rozhodnutí,

h) označení rolí podle § 51 odst. 5 písm. c), jejichž nositelé mají podle jiného právního předpisu přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí.

(2) Referenčními údaji o právech a povinnostech osob jsou dále údaje o určitém právu nebo povinnosti osoby, pokud jiný právní předpis stanoví, že se o nich vedou údaje v registru podle tohoto zákona; v tomto případě referenčními údaji jsou

a) určité právo nebo povinnost, vymezené vazbou na příslušné ustanovení jiného právního předpisu a konkretizované tak, aby bylo zcela zřejmé, o jaké právo nebo povinnost a v jakém jejich rozsahu jde,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru obyvatel nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v registru osob, kterým právo nebo povinnost vznikly,

c) název a kód agendy, při jejímž výkonu právo nebo povinnost vznikly.

Registr územní identifikace adres a nemovitostí RÚIAN (§ 38)

(1) Referenčními údaji v registru územní identifikace jsou

a) identifikační údaje,

b) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, případně na územně evidenční jednotky,

c) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy,

d) údaje o typu a způsobu využití stavebního objektu,

e) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti,

f) adresy.

(2) Lokalizační údaje katastrálních území a nadřazených prvků jsou referenčními údaji. Lokalizační údaje ostatních územních prvků a územně evidenčních jednotek jsou referenčními údaji pouze v těch katastrálních územích, ve kterých je katastrální mapa vedena v digitální formě.