Ministerstvo vnitra spolu se Správou základních registrů provedlo od 29. 6. 2018 změnu ve způsobu poskytování údajů z registru obyvatel jiné osobě podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že řada příjemců údajů (jiných podnikajících fyzických a právnických osob), kterým byly doposud touto formou na základě žádosti fyzické osoby poskytovány do datových schránek referenční údaje ze základního registru obyvatel, tyto údaje vůbec nevyužívaly nebo na základě poskytnutých údajů nemohly ztotožnit osobu s údaji ve své evidenci, došlo z důvodu zvýšení právní jistoty subjektů údajů k úpravě fungování služby. 

Úprava spočívá v tom, že se příjemce údajů (jiná podnikající fyzická nebo právnická osoba) musí přihlásit prostřednictvím nového formuláře k aktivnímu využívání této služby (tzn., že hodlá přijímat a zpracovávat údaje poskytnuté touto formou). Příjemce údajů zároveň má nově možnost zvolit si doplňující údaje, které mu subjekt údajů při udělování souhlasu s poskytnutím údajů může poskytnout, a které umožní příjemci údajů subjekt údajů jednoznačně ztotožnit. Může se jednat například o číslo smlouvy, číslo odběrného místa, apod. Tyto údaje jsou nepovinné a je zcela na vůli subjektu údajů, zda tyto údaje poskytne.

Příjemcům údajů (jiné podnikající fyzické a právnické osoby), kteří se nepřihlásí prostřednictvím uvedeného formuláře k využívání této služby, není od výše uvedeného data již možné ze strany subjektu údajů udělit svůj souhlas s poskytováním údajů z registru obyvatel 

Formulář pro přihlášení a doplnění údajů je dostupný zde. Může jej za subjekt vyplnit statutární orgán právnické osoby nebo podnikatel u podnikající fyzické osoby. Návod na vyplnění formuláře je dostupný zde. Formulář není určen pro fyzické osoby. Po odeslání již nelze nadefinované doplňující údaje měnit. Odhlášení z procesu přijímání poskytnutých údajů je možné provést podáním písemné žádosti u Ministerstva vnitra. O bližší informace je možné se dotázat na Service Desku Správy základních registrů.

pdfNávod_na_vyplnění_formuláře_přihlášení_k_odběru_dat_z_ROB.pdf336.46 KB

zipFormulář žádosti o přihlášení k odběru_zfo.zip152.15 KB

Seznam právnických a podnikajících fyzických osob přihlášených k odběru údajů

zipFaisNotifikace3Osoba2_xsd.zip2.79 KB - XSD popis pro potřeby automatizovaného zpracování poskytnutí údajů jiné osobě

Legenda – vysvětlivky:

Jiná podnikající fyzická nebo právnická osoba – je příjemce údajů, který je oprávněn k podání výše uvedené žádosti. Podání je umožněno osobám identifikovaným v ROS, tj. těm, které mají přiděleno IČO. Jiné fyzické osobě tak proto není umožněno žádost podat.

Subjekt údajů – fyzická osoba udělující svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel a dalších nepovinných údajů nad rámec referenčních údajů pro účely jednoznačného ztotožnění.

Poskytnutí údajů jiné osobě § 58a zákona č. 111/2009 Sb. – na žádost subjektu údajů mohou být z registru obyvatel poskytnuty referenční údaje ve vymezeném rozsahu jiné fyzické nebo právnické osobě a zároveň lze rovněž připojit doplňující informaci.