Jak postupovat při žádostech o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace

Žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, lze podat písemně  (např. na formuláři žádostidoc Žádost o poskytnutí informace.doc (25,00 KB)):

 • poštou na adresu: Správa základních registrů, Na Vápence  915/14, 130 00 Praha 3
 • elektronickou poštou zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Správa základních registrů posoudí žádost dle § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a:

a)  brání-li nedostatek údajů o žadateli podle § 14 odst. 2 postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do třiceti dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b)  v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do třiceti dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c)  v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Správy základních registrů, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do sedmi dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d)  nerozhodne-li Správa základních registrů podle § 15 (Rozhodnutí o odmítnutí žádosti), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do patnácti dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce d) může Správa základních registrů prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud Správa základních registrů žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 zákona nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to do patnácti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podle § 14 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (tedy u Správy základních registrů), o odvolání pak rozhoduje nadřízený orgán. Tímto orgánem je Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, kterému Správa základních registrů podané odvolání postoupí ve lhůtě do patnácti dnů od předložení odvolání.

Ministerstvo vnitra rozhodne o odvolání do patnácti dnů od předložení odvolání Správou základních registrů.

Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

Stížnost

Proti postupu Správy základních registrů při vyřizování žádosti lze podat stížnost dle § 16a.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u Správy základních registrů, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

nebo
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. zákona.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Ministerstvo vnitra ČR.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací

1. Náklady na pořízení kopií

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 - 1,5 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 - 2,6 Kč
 • výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4
 • pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Správou základních registrů, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 6 Kč
 • za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 8 Kč
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

3. Náklady na odeslání informace žadateli

 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání - 251 Kč

5. Osvobození od úhrady nákladů

 • úhrada nákladů na balné se nevyžaduje
 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV písm. a) se nevyžaduje
 • pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle písm. a) a b) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100 Kč, poskytuje se informace bezplatně

 

Žádosti o informace v roce 2023

Poskytnutá informace na žádost ze dne 2. 3. 2023

pdfOdpověď na žádost o poskytnutí indormace podle zákona 106/1999.pdf163.13 KB

pdfPoskytnutá_informace.pdf95.24 KB

Sdělení o odložení žádost ze dne 27. 2. 2023

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_č._106/1999.pdf495.37 KB

Poskytnutí informací na žádost ze dne 10. 2. 2023

pdfPoskytnutí_informace_podle_zákona_č._106/1999.pdf340.72 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 16. 1. 2023

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_o_informace_podle 106/1999.pdf196.53 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 12. 1. 2023

pdfSdělení_o_odložení_žádosti o informace_podle_zákona_106/1999.pd563.78 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 9. 1. 2023

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_č._106/1999.pdf562.38 KB

Žádosti o informace v roce 2022

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 28. 11. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_informace.pdf256.22 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 23. 11. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_z.č._106/1999_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf561.27 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 24. 10. 2022

pdfPoskytnutí_informací_podle_zákona 106/1999_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf290.93 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 3. 10. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf245.25 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 23. 9. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf256.74 KB

Poskytnutí informací k žádosti o informnace ze dne 27. 8. 2022

pdfPoskytnutí_informace_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím_.pdf201.11 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 24. 8. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf246.77 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 16. 8. 2022

pdfPoskytnutí_informace_podle_zákona_106/1999 Sb.pdf302.32 KB

pdfProvozní_data_NIA_15.8.2022.pdf611.69 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 29. 7. 2022

pdfPoskytnutí_informace_podle zákona 106/1999 Sb.pdf221.39 KB02/08/2022, 15:30

Poskytnutí informace na žádost ze dne 8. 7. 2022

pdfPoskytnutí_informace podle zákona 106/1999pdf194.44 KB16/07/2022, 07:24

Poskytnutí informace na žádost ze dne 8. 4. 2022

pdfPoskytnutí_informací podle zákona 106/1999.pdf181.65 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 27. 3. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_osvobodném_přístupu_k_informacím.pdf243.45 KB 

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 22. 3. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf241.42 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 18. 3. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf239.76 KB

Sdělení o odložení žádosti informace ze dne 18. 3. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti_podle_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf278.21 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 2. 3. 2022

pdfPoskytnutí informaci podle zákona 106/1999 Sb.pdf261.43 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 28.2. 2022

pdfPoskytnutí_informací podle zákona 106/1999 Sb.pdf195.21 KB

Výzva k upřesnění žádosti o informace ze dne 30.1. 2022

pdfSdělení_o_upřesnění_žádosti_podle_14_odst._5_písm._a_zákona_o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf175.65 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 21. 1. 2022

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf178.75 KB

Poskytnutí informace na žádost ze dne 7. 1. 2022

pdfPoskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.pdf187.36 KB

Žádosti o informace v roce 2021

Poskytnutí informací k žádosti o informace ze dne 3. 12. 2021

pdfPoskytnutí_informací_podle zákona 106/1999 Sb.pdf186.39 KB

Poskytnutí informací k žádosti o informace ze dne 29. 11. 2021

pdfPoskytnutí_informací_podle zákona 106/1999 Sb.pdf192.68 KB

Poskytnutí informací k žádosti o informace ze dne 18. 10. 2021

pdfPoskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.pdf190.50 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 13. 10. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf179.13 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 10. 8. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf242.78 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 28. 7. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf230.74 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 15. 7. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf179.12 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 8. 7. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf237.26 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 25. 6. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf173.58 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 25. 6. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf173.52 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 22. 6. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf194.46 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 21. 5. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf207.11 KB

Vyrozumění o částečném poskytnutí, a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle zák. č. 106_1999 Sb. k žádosti o informace ze dne 7. 5. 2021

pdfVyrozumění_o_částečném_poskytnutí_a_rozhodnutí_o_částečném_odmítnutí_žádosti.pdf512.88 KB

Příloha:pdfVývoj_počtu_aktivních_identitních_prostředků_dle_kategorií_a_uskutečněný_počet_přihlášení_01_042021.pdf481.35 KB

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace ze dne 4. 5. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf193.57 KB

Poskytnutí informací k žádosti o informace ze dne 4. 3. 2021

pdfInformace_podle_zákona_č._106_1999_Sb._o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf714.08 KB

Poskytnutí informací k žádosti o informace ze dne 23. 2. 2021

  pdfOdpověď_na_žádost_o_informace.pdf189.24 KB

pdfPříloha_č._1_informace_SZR.pdf41.94 KB

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace ze dne 17. 2. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf195.5 KB22/02/2021, 12:07

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace ze dne 12. 1. 2021

pdfRozhodnutí_o_odmítnutí_žádosti.pdf200.22 KB

 Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace ze dne 11. 1. 2021

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf194.33 KB

Žádosti o informace v roce 2020

Odpověd na žádost o informace ze  dne 18.12. 2020

pdfOdpověď na Žádost_o_informace_podle_zákona_č._106_1999_Sb._o_svobodném_přístupu_k_informacím.pdf201.11 KB

Odložení žádosti  o informace ze dne 8. 8. 2020

pdfPoskytnutí_informací.pdf222.40 KB08/09/2020, 14:50

Na základě žádosti T.B. bylo 4.8. 2020 poskytnuta následující informace:

zipOdpověď_na_žádost_T_B.zip2 737 KB

Na základě žádosti S.N. bylo 29.6. 2020 bylo sděleno následující:

pdfOdpověď_na_žádost_S_N.pdf171.08 KB30/06/2020, 06:36

Na základě žádosti K. B. byla dne 13. 5. 2020 poskytnuta následující informace:

pdfOdpověď_na_žádost_K_B.pdf180.77 KB

xlsxPříloha_č._1_Poskytnuté_informace.xlsx12.55 KB

Sdělení o odložení žádosti o informace ze dne 24. 2. 2020.

pdfSdělení_o_odložení_žádosti.pdf185.18 KB

Žádosti o informace v roce 2019

Na základě žádosti města Znojma bylo dne 26. 9. 2019 poskytnuto následující sdělení:

pdfSdělení o odložení žádosti.pdf413.49 KB

Na základě žádosti A.T. bylo 24.6. 2019 poskytnuto následující:

pdfSdělení k žádosti A.N.pdf

pdfProtokol_TCOX_eIDAS_sluzba_1-SIGN_signed_AN.pdf

pdfProtokol_TCOX_eIDAS_sluzba_2-SEAL_signed_AN.pdf

pdfProtokol_TCOX_eIDAS_sluzba_4-TSA_signed_AN.pdf

pdfZpráva_TCOX_o_posouzení_služeb_NCA_sign_AN.pdf

Na základě žádosti R. M. bylo dne 20. 5. 2019 poskytnuto následující sdělení:
Na základě žádosti L. J. bylo dne 2. 4. 2019 poskytnuto následující sdělení:
 
Na základě žádosti V. Š. bylo dne 23. 1. 2019 poskytnuto následující sdělení: