Správa základních registrů  vznikla zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů jako správní úřad, který je podřízen ministerstvu vnitra. Je jeho účetní jednotkou a součástí jeho rozpočtové kapitoly.

Správa základních registrů umožňuje přístup orgánů veřejné moci, jejichž agendy byly registrovány, k referenčním údajům v základních registrech a k údajům v agendových informačních systémech, a to v rozsahu registrovaných rolí.

Správa základních registrů není oprávněna k přístupu k obsahu referenčních údajů obsažených v základních registrech s výjimkou přístupu v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována.

Podle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění zákona č. 12/2020 Sb., je Správa základních registrů správcem národního bodu pro identifikaci a autentizaci, vede a zveřejňuje seznam kvalifikovaných správců usazených v České republice spolu s jimi vydanými prostředky pro elektronickou identifikaci a seznam kvalifikovaných poskytovatelů usazených v České republice spolu s on-line službami nebo jinými činnostmi, při nichž umožňují prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace.

Podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vydává Správa základních registrů identifikační certifikáty občanského průkazu a zajišťuje autentizaci jeho držitele při využívání online služeb připojených k národnímu bodu. Na základě telefonické žádosti držitele občanského průkazu provádí zablokování funkce online autentizace na telefonní lince +420 225 514 777.

Správa základních registrů může podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., poskytovat služby vytvářející důvěru, a to i jako hospodářskou činnost.

Správa základních registrů dále zajišťuje:

a) provoz informačního systému základních registrů, registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost,

b) realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

c) realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

d) realizaci vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

e) zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech a údajů obsažených v agendových informačních systémech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

f) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů,

g) propojení informačního systému základních registrů a dalších součástí referenčního rozhraní,

h) zveřejňování aktuálních údajů o provozních stavech základních registrů a provozně technických údajů z provozu základních registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup.