Některé orgány veřejné moci mají při přístupu ke službám základních registrů problémy s čerpáním údajů, které potřebují pro výkon svých agend. Nejčastější chyby a jejich řešení:

1)    Agendový informační systém přistupuje k základním registrům s neplatným přístupovým certifikátem

Jak to poznám?

Ve „Sdělení o žádosti“ při vydání certifikátu je datum vydání certifikátu i jeho platnost. SZR ještě cca 3 měsíce před koncem platnosti posílá e-mailovou zprávu technickému správci o blížící se expiraci certifikátu.

Co dělat?

Kontrolujte platnost přístupového certifikátu. Před ukončením platnosti je nutné zažádat o nový certifikát (až 3 měsíce před vypršením platnosti). Postup podání žádosti o nový certifikát naleznete zde. Expirovaný certifikát doporučujeme odinstalovat z vašeho úložiště.

2)    Přistupujete k základním registrům na základě agendy, ve které nemáte ohlášenou působnost nebo agendy, která byla zrušena

Jak to poznám?

Při volání agendy a činnostní role je transakce zamítnuta. Buď je agenda zrušena nebo přeohlášena, čímž mohou vzniknout nové činnostní role, ke kterým nejste přihlášeni.

Co dělat?

Úřad musí mít vždy aktuálně přihlášenou působnost v  agendách, ve kterých vykonává správní řízení, a to v registru práv a povinností - AIS působnostní.  Tam je potřeba vybrat ke každé agendě činnostní role a přihlásit počet pracovníků, které agendu vykonávají.

Seznam registrovaných agend, jejich platnost i činnostní role naleznete zde. Existují tzv. editační agendy. Jsou to agendy, které mohou používat jen editoři. K  některým editačním agendám ale mohou OVM přistupovat prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office. 

 Při volání agendy do základních registrů je nutné vyplňovat přesné a úplné údaje. Časté chyby – malá písmena před označením agendy nebo činnostní role.

Agenda: velké A, např. A343

Role: velké CR, např. CR8100

IČO OVM: uvádět osmimístné, kratší doplnit úvodními nulami

3)    Přistupujete z IP adresy, která není povolená Digitální a informační agenturou ?

Jak to poznám?

Máte problém s čerpáním dat ze základních registrů z důvodu, že se agendový informační systém nemůže spojit s informačním systémem základních registrů.

Co dělat?

Pokud je váš informační systém připojen prostřednictvím veřejného internetu, musíte mít povolenou IP adresu (povoleny jsou až 4 IP adresy pro AIS), ze kterých se budete připojovat. IP adresy uvedené v žádosti, které posíláte Digitální a informační agentuře, musí náležet pouze vám. Pokud tomu tak není, bude vaše žádost zamítnuta. Zkontrolujte IP adresy, ze kterých k základním registrům přistupujete, zda souhlasí s IP adresami, které jste na základě vaší žádosti obdrželi od Digitální a informační agentury ve „Sdělení o žádosti“-

4)    Zrušili jste agendový informační systém nebo došlo ke změně správce vašeho agendového informačního systému

Co dělat?

  • Pokud dojde ke změně správce AIS, nesmí nový správce používat soukromý klíč ani certifikát vydaný pro původního správce. Původní správce AIS je povinen požádat zrušení o zneplatnění všech dosud platných certifikátů vydaných pro AIS.
  • Pokud orgán veřejné moci zruší agendový informační systém, informuje o tom Digitální a informační agenturu prostřednictvím aplikace RAZR

 

Všechny důležité informace a postupy jsou podrobně popsány v provozních dokumentech Sekce Správy základních registrů:

Příručka pro obce

pdfCertifikační politika SZR pro certifikáty vydávené pro AIS.pdf758.45 KB

Upozorňujeme, že odesláním žádosti Registrace a správa AIS v JIP Czech POINT a základních registrech do datové schránky Digitální a informační agentury potvrzuje žadatel následujícím prohlášením:

  •  že si je vědom své plné odpovědnosti za jednoznačnou autentizaci všech osob, které budou při výkonu své působnosti v zaregistrované agendě prostřednictvím agendového informačního systému přistupovat ke službám vnějšího rozhraní informačního systému základních registrů, a že tyto osoby budou k dané činnosti oprávněny,
  •  že se seznámil s dokumentem „Certifikační politika SZR“, a že se zavazuje certifikační politiku Sekce SZR dodržovat,
  •  že jeho AIS splňuje podmínky dokumentu „Bezpečnostní požadavky na AIS pro připojení k produkčnímu prostřední Základních registrů“.
  •  že si je vědom skutečnosti, že zneplatněním certifikátu dojde ke znemožnění přístupu agendového informačního systému ke vnějšímu rozhraní informačního systému základních registrů.