Pokud chce některý z orgánů veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů připojit svůj agendový informační systém k informačnímu systému základních registrů (ISZR) a/nebo k informačnímu systému sdílené služby (ISSS) a využívat služby základních registrů a propojeného datového fondu, musí vyplnit žádost pomocí  jednoduchého online formuláře Registrační autority základních registrů (RAZR)

Informace potřebné pro připojení AIS a pro vydání certifikátu:

Průvodci připojením k propojenému datovému fondu
Uživatelská příručka pro přihlášení a práci s RAZR
PŘÍRUČKA PRO SPRÁVCE AIS A SSVÚ - PŘIPOJENÍ K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM
Vytvoření žádosti o digitální certifikát pro přístup k ZR a ISSS
pdfPodminky_pro_pripojeni_agendovych_informacnich_systemu_do_ISZR_verze_2_2.pdf1.77 MB31/03/2023, 10:40
pdfBezpecnostni_pozadavky_na_AIS-v2_2.pdf53.55 KB15/07/2024, 06:24
pdfCertifikační_politika_CA_DIA_pro_AIS.pdf - Certifikační politika CA ISZR DIA (platná pro certifikáty k přístupu do ISZR/ISSS vydávaných od 20.9.2023)459.69 KB
pdfCertifikační_politika_CA_SZR_pro_AIS.pdf - Certifikační politika CA ISZR SZR (platná pro certifikáty k přístupu do ISZR/ISSS vydávaných do 20.9.2023)480.85 KB
pdfCertifikaty_a_jejich_pouziti-v2_1.pdf310.8 KB15/07/2024, 06:24
pdfSdílení připojení AIS k ZR verze 2.6.pdf226.96 KB31/03/2023, 10:42

Platné certifikáty Certifikačních autorit DIA je možné stáhnout: 


IROP MMR loga

Pokud máte problém s připojením vašeho AIS ke službám základních registrů, zkuste se podívat na nejčastější chyby, kterých je možné se dopustit při přistupování ke službám základních registrů nebo na nejčastější chyby v konfiguraci a implementaci AIS pro přístup k základním registrům

Název projektu: Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001993

Datum realizace: 1. 1. 2016 – 30. 9. 2018

Program dotace: Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva č. 4.

Informační systém řízení přístupů do základních registrů (RAZR – registrační autorita základních registrů), zajišťuje automatizovaný proces vyřízení žádosti o přístup k základním registrům (dále jen „ZR“) a k aplikační sběrnici eGSB. Systém je jedním z prostředků, kterými Správa základních registrů (dále jen „SZR“) zajišťuje bezpečnost ZR a informačního systému základních registrů.

Výhodou zavedení nového systému je výrazná úspora času na straně žadatele a zvýšení komfortu na straně zúčastněných subjektů oproti původně využívané aplikaci registračního a certifikačního systému.

V období udržitelnosti je implementovaný systém RAZR plně využíván pro automatizovaný proces vyřízení žádostí o přístup k základním registrům a k aplikační sběrnici eGSB. Na webových stránkách SZR jsou zveřejněny informace pro uživatele systému RAZR včetně příruček pro OVM a správce AIS. Veškeré indikátory projektu setrvávají na hodnotách daných právním aktem.

Plnění indikátoru Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů:

V 1. roce udržitelnosti (období od 1. 10.2018 do 22. 11.2019): celkem 5 162 žádostí.

V 2. roce udržitelnosti (období od 23. 11.2019 do 22. 11.2020): celkem 3 111 žádostí.

RAZR - publicita