1. Může agendový systém orgánu veřejné moci veřejně dostupná data z ROS, RUIAN, získaná na základě aktualizací ze základních registrů, volně předávat jiným informačním systémům veřejné správy a provozním systémům, které úřad provozuje?

  Orgán veřejné moci (OVM) může provádět informační činnosti (tj. provozovat informační systémy), pouze tehdy, pokud k tomu má oporu v obecně závazném právním předpisu. Každý zákon představuje obvykle jednu agendu tj. (souhrn činností). Nástrojem k výkonu agendy je agendový informačního systému (AIS). Přitom obecně neplatí, že 1 agenda = 1 AIS. Předávání údajů získaných ze základních registrů (cestou rozhraní ISZR) v rámci působnosti OVM do různých pomocných evidencí je možné.
 2. Jaké jsou přínosy základního registru osob?

  Zavedení základního registru osob obsahujícího referenční údaje znamená zásadní zkvalitnění a zefektivnění administrativních prací spojených s evidencí osob a využíváním údajů o osobách. Jednotlivé orgány veřejné moci nejsou oprávněny individuálně zjišťovat hodnoty referenčních údajů (viz §5 zákona č. 111/2009 o základních registrech). Nový přístup zároveň zbavil občany a podnikatelské subjekty povinnosti opakovaně dokládat již předložené údaje. Zvýšila se také bezpečnost osobních údajů, kdy doposud hojně využívané rodné číslo bylo nahrazeno specifickým AIFO pro každou agendu.
 3. Co je AIFO?

  Zákon o základních registrech č.111/2009 Sb. ukládá povinnost, aby agenda, pokud vede údaje o fyzické osobě, používala k jednoznačnému určení fyzické osoby agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO). Problematiku AIFO upravuje §9 zákona č. 111/2009 o základních registrech.
 4. Jak řešit ztotožnění statutárního orgánu pro zápis do ROS?

  Statutárním orgánem může být právnické osoba nebo fyzická osoba. V případě statutárních orgánů - právnických osob je nezbytné evidovat jejich IČO (pokud se jedná o tuzemské právnické osoby) nebo název a sídlo (v případě zahraničních právnických osob). V případě fyzických osob je nutné evidovat jejich jména a příjmení a další identifikátory fyzických osob (např. datum narození, rodné číslo nebo číslo OP), na základě kterých je možné provést ztotožnění s ROB a získat tím AIFO fyzické osoby.
  V případě, že nebude možné na základě nedostatečných údajů v evidenci ztotožnit statutárního zástupce s ROB, nebude do ROS zapsán referenční vazbou ale textem (viz § 26 odst. h, zákona č. 11/2009 Sb.). 
 5. Lze do ROS zapisovat individuální PSČ přidělená Českou poštou?

  Adresy sídla nebo místa podnikání v ČR se do ROS zapisují formou referenčního odkazu do RUIAN (registru územní identifikace adres a nemovitostí), tzn. individuální PSČ nejsou v ROS vedeny.