Údaje ze základního registru obyvatel  (zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech) poskytuje Ministerstvo vnitra (§ 20).

Žádost lze podat (§ 58)

  1. elektronicky - formulář Ministerstva vnitra
  2. v listinné podobě - kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra
  3. osobně – na kontaktním místě veřejné správy nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra

Údaje z evidence obyvatel (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) poskytuje - Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna (§ 8 odst. 3)

Žádost lze podat (§ 8):

  1. elektronicky - Ministerstvu vnitra, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři zpřístupněném MV
  2. osobně – ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
  3. v listinné podobě - ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra

Vždy by se měla žádost o poskytnutí údajů posuzovat podle obsahu žádosti (§ 37 odst. 1 správního řádu). V případě, že fyzická osoba uvede, že žádá o poskytnutí údajů ze základního registru obyvatel a v žádosti budou uvedeny údaje, které nejsou referenčními údaji vedenými v základním registru obyvatel, bude podle našeho názoru nezbytné, aby příslušný orgán (ohlašovna, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra), na který byl dotaz směrován vyzval tuto osobu (§ 37 odst. 3), aby svoji žádost zpřesnila v tom smyslu, zda požaduje referenční údaje ze základního registru (uvést, které to jsou) anebo, zda požaduje poskytnout všechny údaje z evidence obyvatel.

Pokud bude v žádosti uvedeno, že fyzická osoba požaduje údaje z evidence obyvatel, pak se jednoznačně postupuje podle ustanovení § 8 zákona o evidenci obyvatel a žádost vyřizují jednotlivé tam uvedené úřady, tj. ohlašovna, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra.

V případě, že bude v žádosti uvedeno, že fyzická osoba požaduje údaje z registru obyvatel, a nebude specifikováno jaké údaje, tak by měla být tato žádost předána na Ministerstvo vnitra  (§ 20 zákona o základních registrech).