Prostřednictvím agendových informačních systémů jsou do registru obyvatel (ROB) editovány údaje o fyzických osobách. Je v nich vedeno více údajů o fyzických osobách (např. údaj o rodném čísle, omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, údaj o osvojení, rodinný stav), taky údaje historické.

Agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO)

 • je spravován Ministerstvem
 • do ROB edituje údaje o státních občanech České republiky
 • do AISEO jsou zapisovány údaje:
  • příjmení (matriční úřad, krajský úřad- u osoby, která nabyla státní občanství)
  • jméno, popřípadě jména (matriční úřad, krajský úřad- u osoby, která nabyla státní občanství)
  • adresa místa pobytu (po novele zákona i doručovací adresa, ohlašovna)
  • datum, místo a okres narození, u narozeného v cizině datum, místo a stát jména (matriční úřad, krajský úřad- u osoby, která nabyla státní občanství)
  • datum, místo a okres úmrtí, u zemřelého v cizině údajů datum úmrtí, místo a stát. U rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého se vede v rozhodnutí uvedený den smrti nebo den, který nepřežil a právní moc tohoto rozhodnutí (matriční úřad)
  • státní občanství, popřípadě více státních občanství (matriční úřad, krajský úřad- u osoby, která nabyla státní občanství)

Agendový informační systém cizinců (AISC)

 • je spravován Policií České republiky a Ministerstvem vnitra
 • do ROB edituje údaje o cizincích podle zákona č. 111/2009 Sb.
 • obsahuje údaje o cizincích s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, občanech EU, azylantech, tzv. jiných fyzických osobách
 • do AISC jsou zapisovány údaje:
  • příjmení, jméno, popřípadě jména, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození, u narozeného v cizině datum, místo a stát (Policie České republiky)
  • datum, místo a okres úmrtí, u zemřelého v cizině údajů datum úmrtí, místo a stát. U rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého se vede v rozhodnutí uvedený den smrti nebo den, který nepřežil a právní moc tohoto rozhodnutí (matriční úřad)
  • státní občanství, popřípadě více státních občanství
  • čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - průkaz o povolení k pobytu (Policie České republiky)

Agendový informační systém evidence občanských průkazů (AISEOP)

 • je spravován Ministerstvem vnitra
 • do ROB edituje údaj o čísle a druhu elektronicky čitelného dokladu (občanského průkazu)
 • do AISEOP jsou zapisovány údaje:
  • čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - občanský průkaz (obecní úřad obce s rozšířenou působností)
  • bezpečnostní osobní kód občanského průkazu (obecní úřad obce s rozšířenou působností)

Agendový informační systém evidence cestovních dokladů (AISECD)

 • je spravován Ministerstvem vnitra
 • do ROB edituje údaj o čísle a druhu elektronicky čitelného dokladu (cestovního pasu)
 • do AISECD jsou zapisovány čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - cestovní pas (Ministerstvo vnitra z údajů získaných od výrobce dokladu)

Agendový informační systém datových schránek

 • je spravován Ministerstvem vnitra
 • do ROB edituje údaj o typu a identifikátoru datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna