Publicita NPO M

Název projektu:                       Národní certifikační autorita (NCA)

Registrační číslo projektu:        CZ.31.1.01/MV/22_17/0000017

Reforma/investice:                  Investice 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Celkové způsobilé náklady:      38 496 798 Kč (bez DPH)

Doba realizace projektu:          01. 07. 2020 – 31. 12. 2023

Stručný popis projektu:

Předmětem částí projektu hrazených z NPO je:  

  • Úprava NCA pro vydávání víceletých certifikátů a vydávání prvotních certifikátů s elektronickou smlouvou na RA za fyzické přítomnosti žadatele.

Pro vydávání certifikátů s elektronickou smlouvou je nezbytným předpokladem nový typ certifikátu, tzv. TWINS (kvalifikovaný a komerční vydané na jednu žádost). Systém bude fungovat tak, že se operátor komerčním certifikátem autentizuje k NCARA a kvalifikovaným certifikátem podepíše smlouvu. Žadatel se komerčním autentizuje k Úložišti dokumentů, kde má uloženy svoje dokumenty, kvalifikovaným podepisuje smlouvu.  

Další úpravy, které budou v rámci této části projektu řešeny, se týkají víceletých certifikátů. Implementací programových úprav a změnou certifikačních politik dojde k prodloužení doby jejich platnosti z jednoho na tři roky. 

  • Implementace vybraných opatření z Plánu zvládání rizik SZR, souvisejících s plněním zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti.
  • Zajištění služeb podpory provozu NCA v roce 2022 a v roce 2023 dle definovaných SLA parametrů u funkcionalit souvisejících s realizací nově implementovaných rozvojových činností včetně zajištění maintenance v rámci vývoje nových funkcionalit dodaných SW a HW komponent.
  • Zajištění drobnějšího rozvoj systému v roce 2023 dle priorit, které budou v tomto roce aktuální ze strany věcného správce systému.