Publicita NPO M

Název projektu:                       Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu

Registrační číslo projektu:        CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022

Reforma/investice:                  Investice 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Celkové způsobilé náklady:      153 747 000 Kč (bez DPH)

Doba realizace projektu:          01. 01. 2022 – 31. 12. 2024

Stručný popis projektu:

Předmětem tohoto projektu je zejména:  

 • formou služeb pronájmu posílit a modernizovat současné technologicky, kapacitně a z pohledu kybernetické bezpečnosti nevyhovující prostředí infrastruktury níže uvedených systémů, které tvoří základní prvky propojeného datového fondu ČR, 
 • realizovat aktivity, které jsou nezbytné k zajištění následné migrace dat a provozu těchto systémů v modernizovaném prostředí,  
 • zabezpečit služby související s úpravou funkcionalit níže uvedených systémů nezbytné k vybudování jednotného propojeného datového fondu veřejné správy (realizovat prioritní rozvojové požadavky věcných a technických správců níže uvedených systémů), 
 • realizovat opatření související s plněním Cílového konceptu ZR 2.0,
 • zabezpečit služby související s modernizací aplikace ServiceDesk SZR, která slouží jako jediné kontaktní místo pro příjem požadavků a řízení incidentů týkajících se základních registrů a prvků tvořících referenční rozhraní veřejné správy. 

 Realizace projektu se týká těchto systémů:  

 • Informační systém základních registrů
 • Informační systém sdílené služby
 • Základní registr obyvatel
 • Základní registr práv a povinností
 • ServiceDesk SZR
 • Registrační autorita základních registrů
 • Případně dalších, nově vznikajících informačních systémů tvořících prvky propojeného datového fondu ČR ve správě SZR